Esas Sözleşme | Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Esas Sözleşme


KURULUŞ:

Madde 1- ************ ünvanlı şirketin T.T.K.’nın 180. 181. Ve MAYIS3’üncü maddesi gereği nev’i değiştirmek suretiyle; aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

 

Sıra No Kurucunun Adı Soyadı Yerleşim Yeri  TC Kimlik No   Uyruğu
1  *****      ***
2  *****      ***

 

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin Ünvanı ‘**SİMET*’dir.

 

AMAÇ VE KONU: 

Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konuları, şunlardır.

 

A - Her türlü sistem, teknoloji ve bilgisayar donanımı ve yazılımı konusunda her türlü işlemle meşgul olmak bilgisayar ağları, Telekom ağları haberleşme sistemleri kablolama ve network kurulumu ve bakım onarım, teknik servis, internet programcılığı ve her türlü internet servisleri, internet üzerinden ses taşıması ürünleri ve bunlarla ilişkili tüm hizmetleri web tasarım web tabanlı uygulama yerel ve geniş alan ağları ürün ve tüm ilişkili hizmetleri bilgisayar programcılığı alanında hizmet göstermek ve her türlü ticari ve teknik konularda program ve sistem güvenliği yazılım ve donanımları ve bununla ilgili servis ve destek hizmetleri vermek etkileşimli bilgisayar programı içeriğinde çoklu ortam eleman bulunduran CD-romların üretimi ve basımı bilgisayar, kablosuz ağ cihazları kablolu veya kablosuz veriletişim cihazları ve haberleşme ile ilgisi sistemlerin ham madde mamul, yarı mamul ile sarf malzemeleri aksesuarların yedek parçaların montajı ile ilgili makine makine ekipman ve cihazların temsilciliğini almak sistemle ilgili televizyon vericileri uydu cihazları elektronik veya mekanik güvenlik sistemleri, anten sistemlerinin malzeme ve yedek parçalarının alımı satımı ve sistemlerle ilgili analiz ve fizibilite tasarım, parça veya komple ithalini ihracını ile yurt içinde ve yurt dışında alışını ve satışını yapmak kiralamak bu alanlarda projelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak ihale komisyonlarına teklif vermek taahhütlerde bulunmak.www.simet.com.tr

 

B - Yenilebilir her türlü enerji teknolojileri, hidrojen otomotiv, hibrit otomotiv,  havacılık, balon, uçak, uzay teknolojileri ev cihazları sanayi cihazları iş makineleri ile ilgili her türlü ar-ge ve deneme uygulamaları yapmak. Her türlü deniz taşıtları ve teknolojileri su üstünde otopark yol hava alanı tatil köyü ada tersane gibi her türlü yapı teknolojileri ve havaalanı teknolojileri ar-ge ve denemelerini yapmak. Ekolojik konut faturasız ev ve konut teknolojileri ar-ge ve denemeleri için arazi alıp bilim kuruluşları ile teknolojik uygulamalar yapmak. Üniversiteler teknoparklar bilim kamu kurum ve kuruluşları ve Avrupa birliği ile ortak ar-ge projeleri geliştirmek gelişen projelere patent almak alınan patent ve lisansları yerli ve yabancı kuruluşlara satmak veya kiralamak. Her konuda ihtiyaç duyulan teknolojik ar-ge faaliyeti yanı sıra, bilim ve teknoloji konulu ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak, dışarıdan ülkemize teknoloji transferi yapmak.

 

C - Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları, birimleri, mikrofilm taksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcı yapmak.

Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici tahvil edici yorumlayıcı cihaz, aksesuar, donanım ünite parça ve yedek parçaları, montajı, servisi,  dahili ve harici ticareti, eğitimi.

Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurt dışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.www.simet.com.tr

Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri ve ya hizmetlerini yapmak, satmak ve ya bunları kiraya vermek internet üzerinden yayınlamak.

Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin,  parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ve kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı ithal ve ihracı.

Bilgisayar sistemlerinin kurulması için her türlü elektrik elektronik donanım ve montajını yapmak.

Bilgisayar makineleri, donanımları yazılımları ve sistemleri ile disk disket manyetik bant dosya kağıt yazıcı şeridi kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini almak satmak ithal ve ihraç etmek.

Kamu ve özel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak müşavirlik eğitim destek ve servis hizmeti almak, vermek

Dış ticaret konularında müşavirlik hizmeti vermek.www.simet.com.tr

 

ŞİRKETİN MERKEZİ:

MERKEZ:

Madde 4- Şirketin merkezi ************’dır. Adresi, *************************************************** ’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Siciline haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.www.simet.com.tr

 

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 99 yıldır.

 

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

Madde 6-  Şirketin sermayesi ************** - (************) Türk Lirası değerindedir.  Bu sermaye, her biri *****.- (****) Türk Lirası değerinde **** (****) paya ayrılmıştır.

Bunun ***** paya karşılık ******. Türk Lirası, **************

Bunun ***** paya karşılık ******. Türk Lirası, **************

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin ***********.-TL olan sermayesinin ***********.-TL’lik kısmı infisah olan şirketin öz kaynaklarından ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette ayni olarak konulan sermaye T.T.K.’nun 180. 181. Ve MAYIS3. Maddesi  gereği nev’i değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’nun *************sicil numarasında kayıtlı ***************************************’nin öz kaynaklarından devir olan sermaye olup bu sermaye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ********** ************** tarihli ********* sayılı raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu nev’i değişikliği yolu ile kurulduğu T.T.K ’nun 180. 181. ve MAYIS3. Maddesi uyarınca eski şirketin devamı olduğu bu itibarla ************************ bütün vecibelerinin taahhütlerinin ****************************’ne başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devir olduğu aynı ticaret sicil kaydını da devam ettirecek şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam olunacaktır. Nev’i değiştiren ********************’nin ayni sermayesi dışında,  artırılan sermayesinin ¼’ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır, sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 2 (iki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Başkanı olarak:

****************** Simet

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak:

****************** Simet

seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

 

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna ve Genel Müdür’e aittir. Şirket Genel Müdürü olarak ************* belirlenmiştir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir. İlk üç yıl için ************** ve ******************; Şirketimizi bilumum  resmi  ve hususi daireler Müesseseler, Bankalar, Kurumlar, Devlet Teşekkülleri, Hakiki Ve hükmi şahıslar nezdinde temsile, taahhüt altına almaya, Şirketi her hususta bilumum resmi ve hususi daireler makam ve merciler, hakiki ve hükmi şahıslar gerçek ve tüzel kişiler, nezdinde temsile ve ilzama, menkul ve gayrimenkul mallar almaya, satmaya, kiraya vermeye, rehin ve ipotekler vermeye, almaya, fek ettirmeye, motorlu veya motorsuz taşıtlar almaya, satmaya, tescil ettirmeye, bankalarda her türlü hesaplar açmaya, kapatmaya, hesaplardan para çekmeye, ahzu kabza sulh ve ibraya, kredi kullanmaya, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmaya, çek tahsil tanzim ve talep etmeye, şirketimiz adına her türlü ihalelere iştirak etmeye, her türlü tasarrufta bulunmaya, bilumum Vergi dairelerinde, SGK Kurumlarında, bilumum finans kurum ve kuruluşlarında, askeri kurum ve kuruluşlarda, tapu sicil müdürlüklerinde, noterlerde, bankalarda, trafik idarelerinde, Ticaret Sicil Memurluklarında, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu iktisadi Devlet Teşekküllerinde, hakiki ve hükmi şahıslarda, bilumum resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda şirketimizi temsil ve ilzam etmeye, sözleşme, taahhütname, evrak, form, beyanname, dilekçe, muvafakatname, kefaletname ve sair belgeleri tanzim ve imzaya, şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokacak işleri takip etmeye ve neticelendirmeye, her türlü vekaletnameleri vermeye, almaya, ahzu kabza tebliğ ve tebellüğe velhasılı şirketimizin amaç ve konusu dahilinde her hususta şirket kaşesi veya ünvanı altında kullanacağı MÜNFERİT(ayrı ayrı)  imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır. www.simet.com.tr

 

GENEL KURUL:

Madde 9- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

 

İLAN:

Madde 10- Şirkete ait ilanlar,  Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 (onbeş) gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

 

HESAP DÖNEMİ:

Madde 11- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer. www.simet.com.tr

 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

 

YEDEK AKÇE:

Madde 13- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 5MAYIS ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

 

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde14- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

 

KURUCULAR                                  

****************

****************

BU DÖKÜMAN SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. 
https://www.linkedin.com/company/2379714/admin/
https://www.facebook.com/simetAS